chỗ này ,chỗ này

*

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

THỦ THUẬT BLOG : CHÈN VIDEO, NHẠC, SMILEYS VÀO CÒM

1. Tìm nơi chèn code
Xem

2. Chèn video, nhạc, hình, emoticons, thay đổi cỡ, màu chữ trong comment:

Có hai cách:
1. Vào trang chỉnh sửa HTML của template tìm thẻ </head> rồi chèn vào ngay trước thẻ ấy một trong 4 đoạn code sau
Hoặc
2. Vào Thiết Kế >> Bố Cục >> Thêm Tiện Ích >> chọn tiện íchHTML/JavaScript và copy vào phần nội dung một trong 4 đoạn code sau


Code 1. Chèn hình, video, nhạc, smileys, đổi cỡ và màu chữ trong còm
(update 3/2/2012: thay code cũ bằng code mới, cho phép dán thẳng link youtube, link nhaccuatui .. vào còm, không cần dùng thẻ)


 <script src='http://sites.google.com/site/khungcode/emo-colo-video.js'                                      type='text/javascript'/>


Với đoạn script này, bạn có thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3,  chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ [ ]
- chèn được 20 yahoo emoticons (bạn có thể xem liệt kê ở chổ comment trên trang blog này)
- đổi cỡ chữ: [size="40"] cỡ chữ 40 [/size]
- màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
màu có thể ghi dạng Hex code, ví dụ #000000 là đen, .. hoặc ghi bằng tiếng Anh (với một số màu chính: red, black, blue, green, violet, purple, rose, yellow, cyan, ..)
Bạn có thể lồng hai thẻ size và color ..

Code 2chỉ muốn chèn 20 mặt cười yahoo
<script src="http://sites.google.com/site/khungcode/emoticons1.js" type="text/javascript">

Code 3 chỉ muốn cho phép thay đổi cỡ và màu chữ trong còm
<script src='http://sites.google.com/site/khungcode/colo-size.js' type='text/javascript'/>


Code 4:<code này hay bị mất còm,các bạn lưu ý nhé>
<script type="text/javascript">document.getElementsByClassName = function(clsName){
    var retVal = new Array();
    var elements = document.getElementsByTagName("*");
    for(var i = 0;i < elements.length;i++){
        if(elements[i].className.indexOf(" ") >= 0){
            var classes = elements[i].className.split(" ");
            for(var j = 0;j < classes.length;j++){
                if(classes[j] == clsName)
                    retVal.push(elements[i]);
            }
        }
        else if(elements[i].className == clsName)
            retVal.push(elements[i]);
    }
    return retVal;
}

function addSmiley(dummy)
{
  var d = [], i=0, def = ['comment-block','comment-body','comment-post-messages'];

  for(i=0;i<def.length;i++)
  {
var content = document.getElementsByClassName(def[i]);
for(var j=0;j<content.length;j++)
d.push(content[j]);
  }
  for(var i=0;i<d.length;i++)
  {
var theText = d[i].innerHTML;
//Emoticons
theText = theText.replace(/\:\(\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif' />")
theText = theText.replace (/\:\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif'/>")
theText = theText.replace (/\:\)\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif'/>")
theText = theText.replace (/\~X\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif'/>")
theText = theText.replace (/\:\-h/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/103.gif'/>")
theText = theText.replace (/\:-\?/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif'/>")
theText = theText.replace (/b-\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif'/>")
theText = theText.replace(/\*\-\:\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/58.gif'/>")
theText = theText.replace(/\~O\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/57.gif'/>")
theText = theText.replace (/\@\}\;\-/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif'/>")
theText = theText.replace(/\>\:\D\</ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif' alt='>:-D<'/>")
theText =theText.replace(/\=\)\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif' alt='=)'/>")
theText = theText.replace (/\:\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif'/>")
theText = theText.replace(/\:\-\*/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif' />")
theText = theText.replace(/\:D/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif' alt=':-D'/>")
theText = theText.replace(/\[-*x/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif' alt='[-X'/>")
theText = theText.replace(/\s*x\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif' alt='X('/>")
theText = theText.replace(/\:-O/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif' alt=':-O'/>")
theText = theText.replace(/\>:P/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif' alt='>:P'/>") 
theText = theText.replace(/\=D>/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif' alt='=D>'/>")
theText = theText.replace (/\:\@\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/49.gif'/>")
theText = theText.replace (/\:\P/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif'/>")

//Font-size & Color
      theText = theText.replace(/\[size=\"(?:(\d{1,2}))\"\]/gi,"<span style=\'font-size:$1px\'>");
      theText = theText.replace(/\[\/size\]/gi,"</span>");
      theText = theText.replace(/\[color=\"(?:([a-z]{3,}|#[a-f0-9]{3,6}))\"\]/gi,"<span style=\'color:$1\'</span>");
      theText = theText.replace(/\[\/color\]/gi,"</span>");
//Multimedia
      theText = theText.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
      theText = theText.replace(/\[nct\].*?'.*?\[\/nct\]/gi, "");
      theText = theText.replace(/\[youtube\].*?'.*?\[\/youtube\]/gi, "");
      theText = theText.replace(/\[img\]/gi, "<div style='clear:both'>
</div>
<img style='float:left;margin:10px 0;border:1px solid #DDD;max-width:590px;background:#FFF;padding:4px' src='");
      theText = theText.replace(/\[\/img\]/gi, "'/><div style='clear:both'>
</div>
");
      theText = theText.replace(/\[youtube\]http:\/\/youtu.be/gi, "<iframe width='300' height='240' src='http://www.youtube.com/embed");
      theText = theText.replace(/\[youtube\]http:\/\/www.youtube.com\/watch\?v=/gi, "<iframe width='300' height='240' src='http://www.youtube.com/embed/");
      theText = theText.replace(/&feature=/gi, "?rel=0' '");
      theText = theText.replace(/\[\/youtube\]/gi, "?rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
      theText = theText.replace(/\[nct\]http:\/\/www.nhaccuatui.com\/nghe\?L=/gi, "<div style='overflow:hidden'>
<embed style='margin-top:-250px;width:300px;height:400px' src='http://www.nhaccuatui.com/l/");
      theText = theText.replace(/\[nct\]http:\/\/www.nhaccuatui.com\/nghe\?M=/gi, "<div style='overflow:hidden'><embed style='margin-top:-350px;width:300px;height:400px' src='http://www.nhaccuatui.com/m/");
      theText = theText.replace(/\[\/nct\]/gi, "' quality='high' flashvars='autostart=false' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'></embed></div>
");

d[i].innerHTML = theText;

    }
}

function addLoadEvent(func) {
  var oldonload = window.onload;
  if (typeof window.onload != 'function') {
    window.onload = func;
  } else {
    window.onload = function() {
      oldonload();
      func();
    }
  }
}

addLoadEvent(function(){
addSmiley();
});</script>


Đoạn code 4 tác dụng tương tự đoạn code 1. Trong đoạn code này có ba phần
- Emoticons: chèn 20 mặt cười của yahoo
- Font-size & color: cho phép đổi size và màu chữ
- Multimedia: cho phép chèn hình, video, nhạc
Muốn dùng cả ba thì copy nguyên đoạn mã. Ko muốn cái nào thì bỏ đoạn ấy đi. Bạn cũng có thể bỏ bớt mặt cười (hay thêm vào cái mình thích)
Riêng phần chèn video, hình và nhạc thì phải có thẻ, cụ thể cú pháp như sau:
Chèn video: [youtube]link_youtube[/youtube]
Chèn nhạc: [nct]link_nhaccuatui[/nct]
Chèn hình: [img]link_hình[/img]
các phần khác dùng thẻ tương tự ở code 1
(Nghĩ giữ lại tí đồ cổ cũng hay - nên không đổi qua code mới không dùng thẻ :-D)

Sau khi chèn code xong, nhấn nút Lưu là xong. Chú ý đừng quên Lưu

20 emoticons có trong code:
 :-D    :-O X( =)        >:-D< [-X =D> 

6 emoticons bổ xung thêm (25/2/2013):
:-C ;)   :X =( 
Cách gõ và ý nghĩa các smiley này có thể xem ở đây
Ai muốn thêm smiley cũng có thể tham khảo từ trang web trên

3. Viết hướng dẫn đi kèm ô comment:
Sau khi chèn đoạn mã trên thì bạn đã có thể chèn video hay smileys .. vào còm. Nhưng với khách lạ, cần báo họ biết tính năng nào có để họ dùng, và cả cú pháp để gõ còm cho đúng. Làm như sau:

Lần lượt click vào Thiết Kế >> Cài đặt >> Bài đăng và nhận xét >> Thư thông báo mẫu nhận xét (Comment Form Message)
Trong ô thông báo bạn gõ những gì bạn muốn. Chú ý đây là ô soạn thảo html, nên các kí tự đặc biệt phải có cách gõ đặc biệt, ví dụ với hai kí hiệu < > thì phải thay bằng &lt;  &gt; dấu nháy " là &quot; v v..

Riêng với các emoticons, ta sẽ làm một khung riêng cho tiện
(khung để nhắc cách gõ các phím tắt :D là cười nhe răng, =)) là cười bò ..)

Khung nhắc gõ Emoticons
1. Tìm <p><data:blogCommentMessage/></p> (tìm thấy được 4 vị trí, chỉ thay thế ở vị trí thứ 2 và thứ 4 (phía dưới  b:else) ).
2. Thay thế cụm trên bằng cụm <div id='khungnhac'><p><data:blogCommentMessage/></p></div>
3. Copy đoạn code sau vào giữa hai thẻ </p> và </div>

</p>(cóp code vào đây)</div>

<a href="#" id="emot-hide">Chèn Emoticons</a>
        <div id="img-wrapper">
          <div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif'/><span>:))</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif'/><span>:D</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif'/><span>:p</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif'/><span>:)</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif'/><span>:(</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif'/><span>:-o</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif'/><span>:-*</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif'/><span>=))</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif'/><span>:((</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif'/><span>:-?</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/103.gif'/><span>:-h</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/57.gif'/><span>~o)</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif'/><span>@};-</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif'/><span>:D</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif'/><span>[-X</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif'/><span>=D></span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/58.gif'/><span>*-:)</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif'/><span>B-)</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif'/><span>X(</span></div>
<div class="item">
<img src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/7.gif'/><span>:@)</span></div>
</div>
<br />

4.  Tìm ]]></b:skin> và thêm vào trước đó đoạn code sau:

}
#img-wrapper .item {
  display: block;
  width: 30px;
  float: left;
}
#img-wrapper span {
  text-align: center;
  width: 30px;
  display: block;
}

5.  Tìm </head> và thêm vào trước đó đoạn code sau để hiện ra khung chứa các smileys
   $('a#emot-hide').click(function(){
      $('#img-wrapper').slideToggle(400);
      return false;
    });
  });
</script>

6. Muốn đoạn nhắc tuồng vừa làm chạy theo cửa sổ comment mỗi khi còm ta phải làm thêm tí nữa:
Tìm cụm document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null); và thêm vào trước đó đoạn code sau:

var khungnhac = document.getElementById('khungnhac');
document.getElementById(domId).insertBefore(khungnhac, null);


Nếu muốn làm thêm cái nhắc tuồng Mẹo Comment (như ở blog này), bạn lại phải làm thêm tí nữa:

- Tìm khungnhac
- Thay thẻ <p><data:blogCommentMessage/></p> trong khungnhac
bằng
<a href='#' id ='text-hide' style='display:block;'>Mẹo Comment</a>
<p id='text-wrapper' style='display: none;'><data:blogCommentMessage/></p>
- Tìm $(document).ready(function() {
thêm vào ngay sau dấu {  đoạn code sau:

$('a#text-hide').click(function(){
      $('#text-wrapper').slideToggle(400);
      return false;
    });

Sửa để ảnh up lên còm ko quá lớn:
Post hình vào còm, nhiều khi hình to quá, tràn cả ra ngoài trang ko đẹp. Muốn tránh tình trạng này, bạn vào trang chỉnh sửa HTML của Template (Mẫu), chèn đoạn code sau, giới hạn độ rộng tối đa của hình:

.comment-block img {

max-width: 300px !important;
}
vào trước /* header hoặc /* content .. 
( đâu đang có chứa sẵn các đoạn mã css cũng được, miễn sao cho dễ quản lí)SONCA XIN THÔNG BÁO CHO CÁC ANH CHỊ EM CÙNG BẠN BÈ GẦN XA ĐƯỢC BIẾT : THỜI GIAN QUA,SONCA LIÊN TIẾP BỊ MẤT CÁC COMMENST TRONG ENTRY,DO COM HÌNH TẶNG. CONCA TIẾC HÙI HỤI,NÊN ĐÀNH GỠ BỎ CODE CŨ,THẢ CODE MỚI,ĐỂ NHẰM ĐEM ĐẾN SỰ TIỆN LỢI CHO BẠN BÈ MUỐN TẶNG NHAU HÌNH ẢNH,NÊN HIỆN NAY COM HÌNH ẢNH CÓ CHÚT THAY ĐỔI,MỜI CÁC BẠN XEM HƯỚNG DẪN NGAY PHÍA DƯỚI Ô COMMENST ĐÓ NHÉ.RẤT MAY MẮN,SAU KHI THAY ĐỔI,CÁC COM MẤT,NAY ĐÃ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG,CHÚC MỪNG TÂT CẢ CHÚNG TA NHA. NHÂN TIỆN THAY ĐỔI,SONCA TÌM TRÊN MẠNG BÀI VIẾT VỀ CÁCH THẢ CODE NÀY ĐEM ĐĂNG LÊN,AI MUỐN DÙNG ,XIN TỰ NHIÊN NHÉ.CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.NẾU KHÔNG HIỂU CHỖ NÀO,XIN CỨ VIỆC HỎI LẠI NHÉ,SONCA SẼ GIẢI ĐÁP.< SONCA CHỈ XIN CODE BÊN BLOG ANH KHUNG THUI,CHỚ CÁCH THẢ SONCA ĐÃ LÀM QUEN RỒI,NÊN ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MUỐN HỎI,CỨ TỰ NHIÊN NHÉ.>

 HAVE A NICE DAY

SONCA XIN SỬA MỘT CHỖ TRÊN BÀI VIẾT,ĐÓ LÀ CHỖ </head> đỏ trên bài viết ở phần đầu kia = </body>,VÌ THEO BÀI VIẾT TRÊN MẠNG LÀ </head> ,NHƯNG THỰC TẾ SONCA LÀM LẠI LÀ THẺ  </body>,MONG CÁC BẠN HẾT SỨC LƯU Ý.CHỖ NÀY NÈ


2. Chèn video, nhạc, hình, emoticons, thay đổi cỡ, màu chữ trong comment:

Có hai cách:
1. Vào trang chỉnh sửa HTML của template tìm thẻ </head> rồi chèn vào ngay trước thẻ ấy một trong 4 đoạn code sau
Hoặc
2. Vào Thiết Kế >> Bố Cục >> Thêm Tiện Ích >> chọn tiện íchHTML/JavaScript và copy vào phần nội dung một trong 4 đoạn code sau

--------------------------------
PHẦN II :

SONCA XIN ĐƯA THÊM VÀO ĐÂY CODE CHO < BÌNH LUẬN MỚI NHẤT>,NẾU BLOG CỦA AI KHÔNG MAY BỊ MẤT , HÃY COPPY TOÀN BỘ CODE ĐĂNG PHÍA DƯỚI ĐÂY VỀ THẢ VÀO NGUỒN CHỖ HTML TRONG TIỆN ÍCH NHÉ.CHÚC CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÀNH CÔNG
 

<style type="text/css">
    ul.w2b_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0;}
    .w2b_recent_comments li{background:none !important;margin:0 0 6px !important;padding:0 0 6px 0 !important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;}
    .w2b_recent_comments li .avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden;}
    .avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;}
    .w2b_recent_comments li img{padding:0px;position:relative;overflow:hidden;display:block;}
    .w2b_recent_comments li span{margin-top:4px;color: #FOOCC;display: block;font-size: 14px;font-style: italic;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
    // Recent Comments Settings
    var
    numComments     = 12,
    showAvatar     = true,
    avatarSize     = 60,
    roundAvatar    = true,
    characters     = 50,
    showMorelink    = false,
    moreLinktext    = "Xem thêm »",
    defaultAvatar     = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
    hideCredits    = false;
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="http://bongnguoilangle.googlecode.com/files/w2b-recent-comments-w-gravatar.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://sonca059.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json&callback=w2b_recent_comments&max-results=12"></script>

                  LƯU Ý : SAU KHI BẠN THẢ CODE COMMENTS VÀO HTML,BẠN THAY LINH CỦA BLOG BẠN VÀO CHỖ http://sonca059.blogspot.com/   NÀY NHÉ. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG                                                             
                                                                                                                 

87 nhận xét:

 1. Anh ghé thăm Sơn Ca nhé . Những thủi thuật Blog Sơn Ca đăng tải cho mọi người học hỏi và làm theo rất hay . Nếu thuận tiện anh cũng kiếm một vài thứ cần chèn để trang trí cho Blog anh vậy . Chúc em tuần lễ mới bình yên nhé . Tem vàng nhà em lần đầu tiên đấy nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em com nhầm,xin lỗi anh,em com lại nha
   Sonca Blog22:09 Ngày 27 tháng 5 năm 2013
   Hihi ! Chúc mừng anh nhận được huy chương vàng lần đầu tiên nhé. Em biết anh cũng thích cho bạn bè com ảnh tặng,anh hãy coppy cái code MÀU ĐỎ mà ở chỗ ghi 1/CODE 1 ,phía trên cái khung -mở rộng mẫu tiện ích ấy,về mà thả vào chỗ hum trước anh xóa cái code com ảnh cũ hay bị mất com ấy.Code này khi thả vào,những com bị mất sẽ hiện hết trở lại,cả những hình ảnh khi anh tháo gỡ code cũ,chỉ còn link,cũng sẽ trở lại hình nguyên vẹn. Anh lấy về mà dùng.Chúc anh thành công.Chúc anh một dêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

   http://imageshack.us/a/img152/850/41061229.gif

   Xóa
  2. Em quên mất,huy chương vàng cho anh nè :

   http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

   http://www.traicaynongsan.vn/admin/data/Gi%E1%BA%A3i%20m%C3%A3%20nguy%C3%AAn%20nh%C3%A2n%20c%C6%A1n%20s%E1%BB%91t%20v%C3%A0ng.jpg

   Xóa
 2. Hihi ! Chúc mừng anh nhận được huy chương vàng lần đầu tiên nhé. Em biết anh cũng thích cho bạn bè com ảnh tặng,anh hãy coppy cái code MÀU ĐỎ mà ở chỗ ghi 1/CODE 1 ,phía trên cái khung -mở rộng mẫu tiện ích ấy,về mà thả vào chỗ hum trước anh xóa cái code com ảnh cũ hay bị mất com ấy.Code này khi thả vào,những com bị mất sẽ hiện hết trở lại,cả những hình ảnh khi anh tháo gỡ code cũ,chỉ còn link,cũng sẽ trở lại hình nguyên vẹn. Anh lấy về mà dùng.Chúc anh thành công.Chúc anh một dêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

  http://imageshack.us/a/img152/850/41061229.gif

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Nhờ entry hướng dẫn của em nên com bên anh đã tiếp nhận và trả lời
  có kèm theo tranh ảnh rồi , cám ơn em rất nhiều ,
  thế còn danh sách blog bài đăng mới nhất của bạn bè thì dùng code nào vậy ? ở ngôi nhà của em dề là danh sách blog của tôi đó ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không có chi đâu anh,chúc mừng anh nha. Em muốn cho ai cũng đươc vui vẻ,vì được tặng quà mà..hihi...Còn cái DANH SÁCH BLOG YÊU THÍCH CỦA TÔI,thì anh vào chỗ bảng điều khiển,nhấp chuột vào chỗ THÊM TIỆN ÍCH,rùi di chuột xuống chỗ có chữ DANH SÁCH BLOG CỦA TÔI ,rùi anh vào đó,dán các link blog mà mình yêu thích,của bạn bè vào đó,xong anh lưu trong đó,rùi lại làm tiếp tục cho đên hết,mỗi lần dán một link của một blog,anh lại phải lưu,được thì họ nói đang lưu,mà ko được là do link sai,hum trước em lấy link cũ lúc đầu anh cho em ý,dán nhưng họ nói anh đã xóa,làm em lưu mãi ko thành công,sau em sang xem lại,thì thấy link blog spot của anh đã thay đổi,em phải tự coppy ở bên anh về dán mới được đấy,em phạt anh về cái tội thay link mà ko nói cho em đó nha. Chúc anh thành công. -khi anh tìm đúng chỗ,sẽ có chữ như thế này nè :ĐINH CẤU HÌNH DANH SÁCH BLOG ở bên trong ý .Chúc anh thành công nhé.Nếu làm ko được.,anh sang nói cho em biết nhé.Cảm ơn anh ghé thăm.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

   http://fc02.deviantart.net/fs71/i/2012/064/0/b/last_night_good_night_by_yuyami9-
   d4rsuvy.jpg

   http://www.zwani.com/graphics/good_night/images/1.gif

   Xóa
  2. http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-26.gif

   Xóa
  3. Mấy ngày vừa qua anh về Hải Phòng nên chưa kịp sang cám ơn em , khi nhập được những bài mới nhất của bạn bè vào rồi thì rất tiện không phải mất công tìm , rất thú vị cám ơn em thật nhiều vè bài hướng dẫn nhé ! Chúc em có bữa cơm tối ngon miệng .

   Xóa
  4. Hihi !Không có chi đâu anh . Không sao mà anh,anh bận hum nay sang là được rùi ,ai cũng có lúc bận bịu mà. Trong 3 ,4 ngày tơi,em cũng sẽ rất bận,có thể sẽ ko có thời gian vào blog để thăm anh và bạn bè được,ko thấy em sang,anh đừng bảo em biến mất đâu như bên blog yahoo nhé...hihi..chúc anh một tối ngọt lành,vui vẻ,bình an và đêm ngon giác,mơ đẹp anh nhé http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://glitterimage.info/graphics/image/good-night-32-62277.gif

   Xóa
 5. Em chuyển sang ngành thiết kế thời trang từ khi nào mà giỏi thế ?
  Hoan hô em !
  Chúc em thang hoa trên mạng nhé .hihi
  Chúc mọi niềm vui cho em !
  keke !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trời ạ,em làm từ lâu rủi mà,bên blog yaho,thi thoảng em chẳng đăng bài về thủ thuật blog đó thui anh ? Anh chẳng quan tâm j,nên mới bị LAC HẬU như thế chứ ? hihi..cảm ơn anh đã KHEN và còn HOAN HÔ EM nữa..Chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào,yêu thương và bình yên bên người phụ nữ của mình nhé.

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2013/02/Good-Night-101.jpg

   Xóa
 6. Úi, chị giỏi quá cơ. Em mù thủ thuật blog này. Ngày mới an vui nha chị!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hihi ! Cảm ơn em đã khen ,chắc em khiêm tốn thui chứ,sinh viên đại học,làm gì có chuyện MÙ THỦ THUẬT hả em ? Chúc em một tối vui vẻ,ngọt ngào,bình yên nhé em .Ôm em một cái,chị vui lắm,vì hai chị em ko bị lạc nhau nữa http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif

   http://www.scraps99.com/main/greetings/good_night/good_night_scrap-33.gif

   Xóa
  2. Cái này em cũng ít khi tìm hiểu lắm chị ạ! Nên cũng mù thủ thuật :D. Gặp lại chị em rất vui, lâu rồi blog xãy ra hết bao nhiêu là chuyện, hết cái này đóng cửa đến cái kia trục trặc :). giờ thì không sao rồi, vì em tìm được chị rồi.
   Ngày mới an vui nha chị! :)

   Xóa
  3. Hihi ! Cảm ơn em dã tìm thấy chị.chị cũng nhớ em ,nên mới đi tìm em khắp nơi,mà chẳng chỗ nào thấy,may mà em tìm ra chị,nếu ko ,chị em mình lạc nhau mất rùi còn gì ? Thấy em vẫn vui vẻ,bình yên,ko sao là tốt rùi,vì có lần bên yahoo,đọc bài,chị thấy em có chuyện j đó buồn trên blog,chị sang mấy lần mà ko thấy em về trả lời...sau bị đóng cửa,thời gian đóng cửa,anh nhà chị ốm nặng,chị về quê chăm sóc,chẳng có mạng để vào ,nên bị chậm trễ so với mọi người,may blog chị thuộc hệ HC,nên vẫn an toàn .Chị vẫn vừa giao lưu bên đó,vừa giao lưu bên này,khi nào rảnh,em nhớ sang đó cho vui nhé em.Chúc em một tối vui vẻ,ngọt lành và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha em . Ôm một cái nàohttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gifhttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif
   http://gfx.glittergraphicsnow.com/uploads/posts/2010-09/1284380998_good-night-glitters-and-scraps171.gif

   Xóa
  4. Ui da,cái mặt ôm và cười.nó lại bị hỏng,chị com đền nha

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   Xóa
  5. Tăng em chũ gấu bông để chơi cho đỡ buồn nha,thấy em thích gấu bông hay đồ bằng bông mà..hihi http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif

   Xóa
  6. Dạ, em cảm ơn chị nè. Dạ lúc nào rãnh em vào bên yahoo vì em cũng có một cái bên đó nhưng em post bài bạn bè không nhìn thấy, chỉ em nhìn thấy thôi nên em bị nản ít vào chị à. Không biết làm sao khắc phục vì em mới ra trường đang có nhiều việc phải làm nên em cũng ít có thời gian tìm hiểu để khắc phục lỗi nên em vẫn để vậy đến giờ luôn. Đăng bài là bị ẩn. Còn blogspot này thì cũng thi thoảng em mới vào, thăm những bạn bè anh chị thân thiết rồi thôi chứ em cũng ít lang thang lắm chị ạ!
   Ngày bình yên nha chị! :)

   Xóa
 7. http://hdwallpaperss.com/myadmin/img/1362638356_happy-good-morning-wallpapers.jpg
  Ngày mới an lành và vui nhiều SC nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hihi ! Cảm ơn MCT ,những lúc nóng như này,có cốc trà giải khát bạn tặng,nhìn thấy hết khát liền.Chúc MCT một tối vui vẻ,ngọt ngào,bình yên và đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/1.gif

   http://www.scrapsyard.com/graphics/good-night/good-night88.gif

   Xóa
 8. Sơn Ca giỏi thật biết được nhiều thủ thuật, nên blog của bạn ....hoành tráng ghê. Cảm ơn bạn những điều không "dấu nghề" . heeee

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hihi ! Cảm ơn người bạn mới ghe tham commenst.vơi những chia sẻ thật dẽ thương...Chúc Ánh Nhật Nguyễn một đêm ngủ ngon,mộn lành nhé

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/1.gif

   http://www.scrapsyard.com/sy/01/9371/9371.gif

   Xóa
 9. Cám ơn chuyên gia blog nhiều nhé vì đã sưu tầm, nghiên cứu, hướng dẫn cho mọi người các thủ thuật blog. Tặng em nè:
  http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/1288353949_hoatuoi.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ui da,em cảm ơn anh,cái hình động này em thích lắm,em cũng có dowload về máy,nhưng dợt máy bị đơ,ko khởi động để vào được,phải cài lại toàn bộ,em bị mất nhìu ảnh chụp,lẫn ảnh dowload trên mạng về,lại bị mất hết các kho ảnh trong blog sonca yahoo trong đó có hình này,em tiếc hùi hụi,giờ anh tặng,em thích lắm,vì tìm trên mạng đúng chỗ cũng mất thời gian,phải đúng TỪ KHÓA mới tìm được nó .Chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào,mát mẻ và đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/5.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif

   http://www.rhymestore.com/wp-content/themes/directorypress/thumbs/good-night-88.gif

   http://taihinhnen.net/img/Hinh%20nen%20tinh%20yeu/Hoahong/249.jpg

   Xóa
  2. Còn tăng cho anh một cái khóa,để khóa chặt trái tim mình cùng người iu dấu nhé..hiiiiiiiiihttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif

   Xóa
  3. Ui da,cái mặt cảm xúc bị hỏng mất rùi,em com đền lại nè...hihi
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif

   Xóa
 10. Cám ơn em, em giỏi quá, chúc em luôn vui vẻ nhé.http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/y-nghia-cua-cac-loai-hoa-bang-lang-tim_zps43791054.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,Em chỉ có công tìm code đưa trên mạng về cho mọi người,ai cần thì lấy về dùng thui à anh,em cũng biết chút chút,chứ ko dám nhận giỏi đau anh ạ...hihi..Cảm ơn anh về hoa Bằng lăng màu tím thật đẹp,màu của sự thủy chung..chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào,yêu thương và đêm ngủ ngon,mơ dẹp anh nhé

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/9.gif
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/26.8gif.gif

   Xóa
  2. Còn anh em tặng cho đôi THIÊN THẦN HẠNH PHÚC này nhé,hợp với anh mà...hihi...

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif

   Xóa
 11. Chị gái mình chịu khó, giỏi giang và tốt bụng quá nè. Em lười mấy khoản này lắm nên chỉ muốn " đánh nhanh thắng nhanh" bằng cách sang chị " chôm " thui.
  Cảm ơn chị nhiều nhé! Em chúc chị buổi tối an lành!
  http://2.bp.blogspot.com/-fdW3E96Hg08/T4QCQdBn6QI/AAAAAAAAXVs/9HcCMZoadAE/s1600/0023.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hihi ! Không sao,em bận cứ sang chị mà lấy những j em thích,của chị cũng là của em mà,hai chị em dựa vào nhau mà sống chứ...hiiiiiiiiiiii...Cảm ơn em ghé thăm,tặng lời hay,ý đẹp,cùng hoa màu tím động thiệt đẹp,chị thích lắm.Chúc em một tối vui vẻ,ngọt ngào,đêm ngon giâc,mơ đẹp,mai đi đường bình an,may mắn em nhé.Hẹn gặp lại em nha

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif

   http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-40.gif

   http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2013/04/hinh-dong-hoa-hong-taihinhnendep.com-5.gif

   Xóa
 12. Anh ghé thăm em . Chúc em chiều vui và hạnh phúc nhiều nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ.Em cũng chúc anh một tối an lành,mát mẻ,vui và đêm ngon giấc,mơ đẹp nha

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/1.gif

   http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2013/04/hinh-dong-hoa-hong-taihinhnendep.com-4.gif

   http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2012/01/Good-Night-24.jpg

   Xóa
 13. Thăm Sơn Ca đây -chúc bình an -vui khoẻ nha -đọc các thủ thuật mà rối hết cả em à -

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hihi ! Anh nói thật ko hay là khiêm tốn đấy ? Cảm ơn anh ghé thăm chúc lời tốt đẹp. Em chúc anh môt tối mát mẻ,ngọt lành,vui vẻ và đêm ngủ ngon,mộng đẹp anh nhé

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif

   http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2013/04/hinh-dong-hoa-hong-taihinhnendep.com-3.gif

   http://animatedimagepic.com/image/good-night/good-night-7852.gif

   Xóa
 14. Entry hữu ích ! hihi...
  Đêm ngon giấc Sơn Ca nhé !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn Mb-MK ghé thăm chúc đẹp,thế nào hum nay SC cũng ngủ ngon lắm đây.Chúc MB-MK một tối vui vẻ,ngọt lành ,mát mẻ và một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nha.Ôm một cai chặt nào http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://cuoikieuviet.com/sites/default/files/anh-dong-dang-iu.gif

   http://cuoikieuviet.com/sites/default/files/anh-dong-cuc-hai.gif

   http://images4.fanpop.com/image/photos/17200000/Good-Night-night-17258923-521-368.gif

   Xóa
  2. Tặng cho MB-MK mấy hình hài ngồ ngộ để xem nhé. Ưu tiên bạn đấy...vui vẻ nhé

   Xóa
 15. Mai ( 31/5) em đi chuyến 11h chị à. Cầu trời không mưa để đi thuận lợi. Nếu mưa có lẽ phải di tacxi ra bến chị à. ĐT em sáng mai mới nạp xu nên em nhắn vào đây cho chị nhé!
  Em chúc chị đêm ngon giá! Hẹn gặp lại chị

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em đánh nhầm chữ, chị thông cảm nhé. Hihi. Em ngại xóa
   Em chúc chị đêm ngon giấc!

   Xóa
  2. Ồ,không sao.đánh nhầm là chuyện thường mà,nhìu khi dính tay thui,mà lại ko chịu kiểm tra lại,chị cũng thi thoảng bị như vậy.Chúc em đi đường bình an,may mắn và khỏe mạnh nhé.Em mà say xe,nhớ trước khi đi ngủ,em uống hai viên thuốc chống say,sáng mai trước khi lên xe khoảng 30 phút,em uống hai viên nữa,thế là ok,đi thoải mái,mua cái bánh mỳ nhai,cũng đỡ say. Ngủ đi mai lấy sức mà đi,hẹn gặp lại em ở TN nha
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif

   http://s273.photobucket.com/albums/jj202/my99/profileabc/img/en-hn/good-night/good-night-1.gif

   Xóa
 16. Thắp hộ anh nén nhang để tưởng nhớ người quá cố
  Chúc em và gđ êm ấm!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,đa tạ tấm lòng của anh nha. Em cũng chúc anh một ngày mới nhiều may mắn,niềm vui và luôn bình an,mk anh nhé
   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif
   http://xemboitinhyeu.info/wp-content/uploads/2012/08/1320226066-gifluv-good-morning-1620153859.gif

   Xóa
 17. Chị ơi!! cuối tuần nhiều niềm vui !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn Chăm Lê nhìu nha.Chị cũngchucs em có một buổi chiều cuối tuần ngọt ngào,mát mẻ,vui thật nhìu nhé

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://www.desicomments.com/dc2/03/194050/194050.jpg

   Xóa
 18. Ghé thăm bạn Sơn ca nhé.chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ồ,hihi,blog SC thật vinh hạnh được đón tiếp cả hai bạn blog có cái tên liên qâun đến NỤ CƯỜI ,một chị là NGUOIKHONGCONUCUOI,còn bạn lại tên NGUOICONUCUOI ,hai người đối lập tên nhau...hay quá nha...Cảm ơn bạn ghé thăm commenst chúc lời tốt đẹp.SC chúc bạn một buổi chiều may măn,mát mẻ,nhìu niềm vui nhé

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif

   http://www.musicsongz.com/wp-content/uploads/2010/07/Good-After-Noon-Glitter-Graphics-6.gif

   Xóa
 19. Ghé thăm Sơn Ca . Chúc em cuối tuần đong đầy yêu thương em nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ.Em cũng chúc anh một buổi chiều cuối tuần thật mát lành,vui vẻ,ngọt ngào,yêu thương đong đầy nha

   http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/1.gif

   http://www.trulygraphics.com/wp-content/uploads/2010/12/good-afternoon-roses.gif

   Xóa
 20. Cám ơn chị nhiều ! EM đang cần mấy đoạn code này

  Đã tìm dc rồi

  Cuối tuần vui chị nhé !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ồ,rất hân hạnh được giao lưu với bạn mới.Cảm ơn bạn ghé thăm comments.Rảnh nhớ ghé chơi nha HƯƠU .Chúc HƯƠU một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé.Em cần cứ lấy đi.Chúc em thành công nha

   http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-28.gif

   Xóa
 21. Sang thăm SC, Chúc SC ngày nghỉ cuối tuần an lành và thật nhiều niềm vui

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn nhìu nhé MCT,xin lỗi mãi nay SC mơi xong việc gia đình để lên mạngvafo reply cho bạn bè,mong được lượng thứ.Chúc MCT một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé

   http://glitterimage.info/graphics/image/good-night-32-62277.gif

   Xóa
 22. Hôm nay ghé thăm em, chúc em ngày mới nhiều niềm vui em nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ. Em cũng chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha

   https://lh5.googleusercontent.com/-EL2oeWd9qfA/UM5PboRkbBI/AAAAAAAAbSI/7IisnN2l1n8/w350/good-night-1.gif

   Xóa
 23. Chúc em có một chủ nhật thật sự thoải mái nhé !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,cảm ơn anh nhìu nha .Em chúc anh ngủ ngon giấc,mơ thấy nàng BẮC NINH nhé..hihi

   http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/288940/288940,1279563981,3/stock-vector-good-night-57438787.jpg

   Xóa
 24. Trả lời
  1. Cảm ơn anh.Em cũng chúc anh một buổi tối an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

   http://display.crystalscomments.com/3/30380.gif

   Xóa
 25. Chúc em chúa nhật vui vẻ,ấm áp và hạnh phúc bên gia đình em nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn anh nhìu ạ. em cũng chúc anh một buổi tối an lành,vui vẻ,hp bên người thân yêu và dêm ngủ ngon,mộng đẹp anh nhé

   http://www.desi44.com/d/good_night/good_night_016.gif

   Xóa
 26. Chị qua thăm em nè sơn ca ơi.chúc em luôn sẻ có nhiều niềm vui nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,em cảm ơn chị nhìu ạ,chị cũng vậy nha.luôn mk,vui vẻ và hp .Đêm ngon giấc,mơ đẹp chị nhé

   http://www.scrapsyard.com/graphics/good-night/good-night98.gif

   Xóa
 27. Sang thăm và chúc bạn khởi đầu tuần mới nhiều niềm vui, an lành, may mắn và công việc thuận lợi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn MCT nha.SC xin lỗi,mài nay,đã cuối tuần mới reply trả lời bạn được,mong bạn lượng thư nhé.Chúc MCT một tối an lành,vui vẻ,hp bên người thân yêu và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha

   http://www.desibucket.com/wp-content/uploads/2013/02/Twinkling-Good-Night-Graphic.gif

   Xóa
 28. Trả lời
  1. Hihi ! Cảm ơn Anh đã KHEN. Chúc anh một buổi tối an lành,vui vẻ,hp và đêm ngủ ngon,mộng đẹp nha

   http://www.glittergraphics99.com/wp-content/uploads/2011/12/beautiful-good-night-graphic-for-orkut.jpg

   Xóa
 29. Bài viết thật hay giúp ích được cho nhìu người em à! ctím đây rồi! Sang thăm SC chúc SC có một buổi tối êm đềm, một đêm ngon giấc nha!
  http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/thieunubennhanhtruc-mgp.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hihi ! Cảm ơn chị Tím thật nhìu về lời chúc và bức hình thật đẹp . Đa tạ chị đã luôn bên em.Chúc chị một buổi tối bình an,vui vẻ,hp bên các con và đêm ngủ ngon,mộng đẹp nha chị.Ôm chị một cái thật chặt nào >:D<

   http://www.dazzlejunction.com/greetings/goodnight/good-night_3.gif

   Xóa
 30. Anh sang thăm em nè, chúc em ngày mới vui vẻ ấm áp nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,anh khiến em cảm động về sự quan tâm chân tình của anh. Chúc anh luôn mk,may mắn,bình an và niềm vui đong đầy anh nhé.Đêm ngủ ngon,mộng đẹp nha anh :)

   http://friends18.com/img/good-night/0247.gif

   Xóa
 31. Chị đây nè, lâu ni chị bận nên ít ghé thăm em, thông cảm cho chị nhé. Bài sưu tầm của em rất hay, rảnh rỗi chị sẽ nghiên cứu để blog phong phú hơn. Mong em luôn vui khỏe và cố quên bớt nỗi buồn nhé em, thương em nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ui,chị .Đã lâu quá rùi,em không tháy bóng chị sang,cứ ngỡ mình đã phạm lỗi gì mà mình k hay biết,để chị giận ko thèm sang nữa đấy...hú vía...Đa tạchij đã ghé thăm chúc lời tốt đẹp và bày tỏ tình càm thương mến,khiến em cảm động lăm. Chúc chị một tối cuối tuần vui vẻ,bình yên và đêm ngon giấc,mộn lành nha chị.À,chị đã khỏe hẳn chưa ? Chị nhơ giữ gìn sk,bảo trọng bản thân nha chị. Ôm chị một cái thật chặt nhé >:D<

   http://hipish.free.fr/graphics/day_comments/good_evening/good_evening_030.gif

   Xóa
 32. Sang thăm nhà thiết kế đây ,
  Chúc em nhịp sống tràn đầy bình an .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn anh đã ghé sang
   Lời chúc thì nhận,lời vàng nhớ ghi
   Giúp nhau một chút có chi ?
   Khi nào rảnh rỗi anh thì ghé sang.
   Nơi đây luôn vẫn hân hoan
   Đón chào bạn hữu ghé sang chia cùng.
   Xin anh đừng có ngại ngùng
   Cần chi cứ việc lấy dùng nha anh ! ;)

   http://www.jucoolimages.com/images/goodevening/goodevening_15.gif


   Xóa
 33. TH sang thăm SC nè! Chiều an vui nhé bạn iu ơi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn TH -ST thật nhìu nhé. SC cũng chúc TH-ST một tối vui vẻ,an bình,hp nha.Đêm ngon giấc,mộng xinh nhé :)

   http://animatedimagepic.com/image/good-night/good-night-4833.gif

   Xóa
 34. Chúc em tổi ngủ ngon, mơ đẹp nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa tạ anh.Chúc anh một tối cuối tuần tươi vui,hp bên người iu dấu và đêm ngủ ngon,mộng đẹp anh nhé
   ;)

   http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2011/10/25691.gif

   Xóa
 35. Đang tập tành làm blog ! Lấy cái này dùng thử ! Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn mới ghé blog,bạn đang tập làm blog,cứ lấy mà dùng.chúc bạn thành công nhé

   http://i210.photobucket.com/albums/bb218/commentsjunkie/zzx/goodafternoon.gif

   Xóa
  2. http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/09/od-Afternoon-Tea-Time.gif

   Xóa
 36. cho mình xin cách một nha
  thank you sonca nhiều
  http://3.bp.blogspot.com/-_JnE6Rlmb6E/UUe3jqdtpgI/AAAAAAAAfwQ/de9zzvkgWuI/s1600/0221.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dạ,anh cứ lấy về dùng ạ,SC đăng là để giúp những ai cần đến clde đó mà.Chúc anh thành công nhé. Cảm ơn anh về quà tặng.Chúc anh một chiều ngọt ngào,vui vẻ và luôn may mắn nhé

   http://anhdepblog.com/graphics/good-afternoon/images/55.gif

   Xóa
 37. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sao anh lại xóa ạ...? dù sao SC cũng đã đọc được ở mail rùi,chắc anh định hỏi cách ghi những hướng dẫn bạn bè vào com hnhf ảnh,nhưng sau anh đọc bên dưới entry đã thấy HD cụ thể rùi,nên anh xóa vì thấy không cần thiết phải hỏi nữa,đúng ko ? hihi..chúc anh vui-khỏe ;) :))

   http://www.scrapsyard.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon11.gif

   Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹpSLIDESHOW ẢNH

chỗ này